Zaloguj
Reklama

Koronawirus: zasady postępowanie w placówkach medycznych, cz. 2.

Lekarze
Fot. panthermedia
Lekarze
(0)

Świat zmaga się dziś z pandemią koronawirusa, którego początkiem były zachorowania w Wuhan w Chinach. Szybko zorientowano się o istnieniu nowego patogenu z rodziny koronawirusów o układzie filogenetycznym zbliżonym do SARS. Dziś każdy niemal kraj odnotował zachorowania na swoim terytorium. W związku z tym placówki medyczne są zobowiązane do zastosowania odpowiednich procedur, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Reklama

Ocena stanu pacjenta

W sytuacji, kiedy pracownik opieki medycznej diagnozuje pacjenta, konieczne jest zastosowanie środków ochrony osobistej – maski chirurgicznej w przypadku pacjenta oraz zachowania odpowiedniej odległości około 1 metra. Jeśli istnieje taka możliwość, należy zastosować barierę fizyczną w postaci okienka ze sztucznego tworzywa, co zapewnia uniknięcie bezpośredniego kontaktu oraz skutkuje brakiem konieczności zastosowania środków ochrony osobistej.

W przypadku konieczności wykonania zabiegu wytwarzającego aerozol (np. pobranie wymazu), pracownicy opieki zdrowotnej muszą być zaopatrzeni w zestawy PPE, zapobiegające przenoszeniu się wirusa drogą kropelkową oraz powietrzną (takie jak rękawice, gogle, fartuch czy maska/ półmaska. Wszyscy pracownicy wykonujący procedury związane z bezpośrednim kontaktem z pacjentem zobowiązani są do zastosowania masek o najwyższym poziomie filtra. W sytuacji braków w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej powinien zostać wyznaczony personel, którego zadaniem będzie dokonywanie bezpośredniego diagnozowania pacjenta, jednak wówczas konieczne jest przestrzeganie zasady dotyczącej czasu stosowania masek – jedna osoba z personelu może korzystać z jednej maski przy kilku pacjentach przez maksymalnie 4 godziny, o ile dana maska nie jest w żaden sposób uszkodzona [1].

Przypadki podejrzewane o zakażenia koronawirusem

Każdy przypadek, który podejrzany jest o zakażenie koronawirusem, powinien zostać odizolowany od innych pacjentów oraz zaopatrzony w niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak maska chirurgiczna. Osoba taka powinna mieć dostęp do wyznaczonej, oddzielnej toalety oraz dbać o odpowiednią higienę rąk. Wszelkie kontakty takiej osoby z osobami postronnymi powinny być maksymalnie zminimalizowane [1].

Transport pacjenta

Najważniejszą kwestią podczas transportu pacjenta z podejrzeniem COVID-19 lub z potwierdzonym zakażeniem jest dostępność planu gotowości do przetransportowania pacjenta – poza przeszkolonym personelem konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza logistycznego w postaci karetki, która powinna być w odpowiedni sposób odkażona. Personel transportujący chorego musi być także we właściwy sposób zabezpieczony – za pomocą PPE.

Po transporcie karetka musi ponownie zostać odkażona, a użyte środki w zutylizowane zgodnie z procedurami.

fot. panthermedia

Przewożony pacjent z objawami oddechowymi (np. kaszlem) również powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie w postaci maski chirurgicznej, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania wirusa. Osoby uczestniczące w transporcie pacjenta, niestanowiące personelu medycznej (jak np. kierowca karetki), muszą zastosować procedury zapobiegawcze, tzn. zachować odpowiednią odległość od chorego (min. 1 m), posiadać PPE lub zastosować barierę fizyczną, jeśli jest taka możliwość.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] ECDC Technical Report: Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings. March 2020.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze